پوشه‌های «زبان برای مقاصد خاص» (LSF)

در پوشه‌های LSF، متون موثق و معتبری از زمینه‌های مرتبط و فعالیت‌های ارتباطی می‌یابید. این مطالب به شما کمک می‌کند تا دایره واژگان خود را وسعت ببخشید، موقعیت‌های ارتباطی را تمرین کنید و به سرعت قادر باشید تا در محیط کار و گفت‌و‌گوهای کاری حضور پیدا کنید. مطالب می‌توانند برای کلاس و یا به صورت خودخوان استفاده شوند.