نقشه سایت

Österreich Spiegel

Alle Downloads zum Österreich Spiegel Dezember 2017

Alle Infos zum Abo des „Österreich Spiegels“ unter www.oei.org

اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

2017همه دانلود‌های نسخه مه و ژوئن


 اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

تمرینات اضافی رایگان هستند

طرح آماده درس و تمرینات برای موضوع اصلی

رونوشت فایل‌های صوتی

اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

 

 

 

Alle Downloads zum Österreich Spiegel Dez. 2016


Alle Infos zum Abo des „Österreich Spiegels“ unter www.oei.org

اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

طرح آماده درس و تمرینات برای موضوع اصلی

رونوشت فایل‌های صوتی

تمرینات اضافی رایگان هستند

همه دانلود‌های نسخه مه و ژوئن 2016

 
اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

تمرینات اضافی رایگان هستند

طرح آماده درس و تمرینات برای موضوع اصلی

رونوشت فایل‌های صوتی

Hördateien


اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

طرح آماده درس و تمرینات برای موضوع اصلی

رونوشت فایل‌های صوتی

تمرینات اضافی رایگان هستند


اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

طرح آماده درس و تمرینات برای موضوع اصلی

رونوشت فایل‌های صوتی

تمرینات اضافی رایگان هستند

اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

طرح آماده درس و تمرینات برای موضوع اصلی

رونوشت فایل‌های صوتی

تمرینات اضافی رایگان هستند

Hier finden Sie zusätzliche Übungen zum regulären Übungsangebot in der Printausgabe.
  نمایش پیشنمایش
  Download


همه دانلود‌های نسخه مه و ژوئن 2015

اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org

رونوشت فایل‌های صوتی

طرح آماده درس و تمرینات برای موضوع اصلی

تمرینات اضافی رایگان هستند

Hier finden Sie zusätzliche Übungen zum regulären Übungsangebot in der Printausgabe.
  نمایش پیشنمایش
  Download

اطلاعات بیشتر در مورد «Österreich Spiegel»: www.oei.org


رونوشت فایل‌های صوتی

تمرینات اضافی رایگان هستند

Hier finden Sie zusätzliche Übungen zum regulären Übungsangebot in der Printausgabe.
  نمایش پیشنمایش
  Download

طرح آماده درس و تمرینات برای موضوع اصلی