آزمون‌های نمونه برای دانلود

A1 - مناسب برای اتریش

آزمون‌های نمونه با پاسخ

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

 

 

A1_Cver.JPG

Modelltests: Werte- und Orientierungswissen

Beispieltest 1: A1-Fit für Österreich

Beispieltest 2: A1-Fit für Österreich

Beispieltest 3: A1-Fit für Österreich

آزمون ÖIF (2011)

آزمون‌های نمونه با پاسخ

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

 

 

A2_Cover.JPG

Modelltests: Werte- und Orientierungswissen

Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

آزمون‌های نمونه با پاسخ

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

آزمون- B2-ÖIF

آزمون‌های نمونه با پاسخ

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.