آزمون‌های نمونه برای دانلود

A1 - مناسب برای اتریش

آزمون‌های نمونه با پاسخ

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest

A1_Fit_fuer_OEsterreich_UEbungstest_1_Cover.JPG

Beispieltest 1: A1-Fit für Österreich

A1_Fit_fuer_OEsterreich_UEbungstest_2_Cover.JPG

Beispieltest 2: A1-Fit für Österreich

A1_Fit_fuer_OEsterreich_UEbungstest_3_Cover.JPG

Beispieltest 3: A1-Fit für Österreich

آزمون ÖIF (2011)

آزمون‌های نمونه با پاسخ

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest

A2_OEIF_Test_Neu_UEbungstest_1_Cover.JPG

Beispieltest 1: ÖIF-TEST neu

A2_OEIF_Test_Neu_UEbungstest_2_Cover.JPG

Beispieltest 2: ÖIF-TEST neu

A2_OEIF_Test_Neu_UEbungstest_3_Cover.JPG

Beispieltest 3: ÖIF-TEST neu

Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

آزمون‌های نمونه با پاسخ

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest

آزمون- B2-ÖIF

آزمون‌های نمونه با پاسخ

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest