آزمون‌های نمونه برای دانلود

A1 - مناسب برای اتریش

 

آزمون‌های نمونه با پاسخ

 

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest

Beispieltest 1: A1-Fit für Österreich

Beispieltest 2: A1-Fit für Österreich

Beispieltest 3: A1-Fit für Österreich

آزمون ÖIF (2011)

 

آزمون‌های نمونه با پاسخ

 

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest

Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

 

آزمون‌های نمونه با پاسخ

 

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest

آزمون- B2-ÖIF

 

آزمون‌های نمونه با پاسخ

 

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest

آزمون- C1-ÖIF

 

آزمون‌های نمونه با پاسخ

 

آزمون نمونه و برگه پاسخ را چاپ کنید.  آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

Modelltest