آزمون‌های تمرینی آنلاین


A1 - Online Übungstest

A2 - Online Übungstest

DTÖ (A2/B1)- Online Übungstest

B2 - ÖIF - Online Übungstest


A1 - Online Übungstest

A2 - Online Übungstest

DTÖ (A2/B1)- Online Übungstest

B2 - ÖIF - Online Übungstest