تاریخ‌های امتحان

موسسهClub für Interkulturelle Begegnung - Ottakringerstraße
آدرس Ottakringerstraße 42
1170 Wien
Wien Österreich
آزمون را انتخاب کنید Integrationsprüfung A2
تاریخ آزمون 23.05.2023 | 09:30
توضیحات آزمون موجود نیست
بازگشت