تاریخ‌های امتحان

موسسهVHS Wiener Neustadt - Magistrat Wiener Neustadt - GB IV/I - Volkshochschule
آدرس Neuklosterplatz 1
2700 Wiener Neustadt
Niederösterreich Österreich
آزمون را انتخاب کنید Integrationsprüfung B1
تاریخ آزمون 24.06.2023 | 09:00
توضیحات آزمون موجود نیست
بازگشت