تاریخ‌های امتحان

موسسهClub für Interkulturelle Begegnung - Ottakringerstraße
آدرس Ottakringerstraße 42
1170 Wien
Wien Österreich
آزمون را انتخاب کنید Integrationsprüfung B1
تاریخ آزمون 20.10.2023 | 09:30
توضیحات آزمون موجود نیست
بازگشت