Instituts de cours autrichiens


Raison sociale WIFI der Wirtschaftskammer Tirol
Adresse Egger-Lienz-Str. 116
6020 Innsbruck
Tirol Österreich
Courrielinfo@wktirol.at ; bernhard.bachmann@wktirol.at
Numéro de téléphone 0590 905 7406
wwwhttp://www.tirol.wifi.at
Catégorie Zertifiziertes Institut
Certification Kursträger IntG-DV 2019
retour