FAQ


Kursy


Österreich Institut oferuje kursy językowe w następujących placówkach:
Bratysława:  https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
Budapeszt: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brno: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Belgrad: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Rzym: https://www.roma.oesterreichinstitut.it,
Warszawa: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Kraków: http://www.krakow.oei.org.pl,
Wrocław: http://www.wroclaw.oei.org.pl,
W ofercie Instytutów  znajdują się także egzaminy państwowe ÖSD na wszystkich poziomach.
Österreich Institut nie prowadzi kursów językowych w Austrii.

Informacje na temat cen kursów znajdziesz tutaj. Prosimy dopytać się o możliwości dofinansowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kursy ÖIF są przeznaczone dla:

  1. Migrantów Uwaga: udział w kursie Austriackiego Funduszu Integracyjnego nie może zostać opłacony kuponami wydawanymi w celu realizacji Umowy o integracji.
  2. Osób uprawnionych do otrzymania azylu
  3. Osób uprawnionych do ochrony uzupełniającej 

 

Filie ÖIF w Wiedniu, Linzu, Grazu i Innsbrucku oferują kursy dla analfabetów, kursy języka niemieckiego na poziomie od A1 do B2, kursy zawodowego języka niemieckiego oraz kursy komputerowe.

Ofertę kursów ÖIF znajdziesz tutaj.

Nie, kursy integracyjne i przygotowujące do egzaminów oferują wyłącznie instytuty certyfikowane.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Egzaminy

Wyniki  egzaminów językowych (zawierają wyłącznie formaty „A1-Fit für Österreich”, „ÖIF-Test neu”, „Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)”, B2-ÖIF-Test”) będą podane do wiadomości  uczestnikom/uczestniczkom w ciągu 2 tygodni  po terminie egzaminu, wyłącznie  przez Austriacki Fundusz Integracyjny(ÖIF). O wynikach egzaminów  integracyjnych (zawierają wyłącznie formaty egzaminów „Egzamin Integracyjny A1”, „Egzamin Integracyjny A2”, „Egzamin IntegracyjnyB1”)uczestnicy/uczestniczki  zostaną poinformowani/-ane drogą pocztową w ciągu 15 dni pracy  po terminie egzaminu. W pilnych przypadkach może Urząd, doradca prawny, lub przedstawiciel (np. Caritas, Volkshilfe itd.)wysłać pisemne zapytanie do ÖIF (mailem na adres: pruefungen@integrationsfonds.at). Zaytanie musi zawierać następujące informacje: nazwisko  uczestnika/-czki egzaminu, datę egzaminu, miejsce egzaminu(Instytut). ÖIF może wtedy pisemnie  potwierdzić wynik egzaminu Urzędowi lub Przedstawicielowi,  jeszcze przed  wystawieniem świadectwa.

Jeżeli chcecie Państwo złożyć egzaminy w certyfikowanym Instytucie Językowym proszę poinformować się o cenach, bezpośrednio w wybranym Instytucie.

 

Egzaminy ÖIF można powtarzać dowolną ilość razy.Powtarzanie pojedynczych części egzaminu (np. tylko pisemnej lub ustnej  albo z wiedzy o  wartościach)jest niedopuszczalne. Jednak mogą Państwo odrazu przystąpić do następnego egzaminu, nie ma minimum czasowego między terminami egzaminów. Proszę zwrócić uwagę na to, że Państwa Instytut może zażądać opłaty za każdorazowe powtórzenie egzaminu. Jeśli przystąpicie Państwo do egzaminu w ÖIF, także  każdorazowo należy uiścić opłatę. 

 

Pomoc w przygotowaniu do egzaminu stanowi przykładowy test dla każdego rodzaju egzaminu ÖIF.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Egzamin składa się z części pisemnej (70 minut) i ustnej (15 minut dla każdego zdającego) i ocenia kompetencje niezbędne w sytuacjach komunikacyjnych, szczególnie w najprostszych sytuacjach związanych z konkretnymi potrzebami (np. przedstawianie się, jedzenie i picie, zakupy, mieszkanie).

Przykładowy test A1-FFÖ znajdziesz tutaj.

 

Test DTÖ sprawdza znajomość języka niemieckiego w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia. Cały test składa się z trwającej 100 minut części pisemnej i trwającej ok. 16 minut części ustnej, która może mieć formę egzaminu zdawanego pojedynczo lub w parach.


Zdający nie musi osiągnąć poziomu B1 we wszystkich umiejętnościach (Rozumienie ze słuchu/Czytanie, Pisanie i Mówienie), by otrzymać certyfikat B1. Oznacza to, że zdający otrzyma certyfikat B1, jeśli osiągnie poziom B1 w module Mówienia i jednym z dwóch pozostałych (Rozumienie ze słuchu/Czytanie lub Pisanie).

 

Aby otrzymać certyfikat na poziomie A2, należy również wykazać się umiejętnością na tym poziomie co najmniej w module Mówienia i jednym z dwóch pozostałych (Rozumienie ze słuchu/Czytanie lub Pisanie).


Przykładowy test DTÖ znajdziesz tutaj.

Test ÖIF (2011) jest egzaminem na poziomie A2. Składa się z modułów: Rozumienie ze słuchu, Czytanie, Pisanie i Mówienie. Egzamin pisemny trwa ok. 80 minut, a ustny ok. 10 minut dla każdego zdającego. Przykładowy test ÖIF (2011) znajdziesz tutaj.

Egzamin składa się z części językowej, jak również pytań dotyczących wiedzy o  wartościach i wiedzy orientacyjnej. Część pisemna trwa 120min.(z wyłączeniem 15min. przerwy).Egzamin ustny przeprowadzany jest w grupach maksymalnie 4- osobowych  i trwa dla każdej grupy około 20 minut.

Przykładowe pytania dotyczące wiedzy o wartościach i wiedzy orientacyjnej.

Egzamin integracyjny A2 składa się z części językowej jak również pytań dotyczących wiedzy o wartościach i wiedzy orientacyjnej. Część pisemna trwa 125 min.(z wyłączeniem 15min. przerwy)i składa się z modułów: czytanie, rozumienie ze  słuchu i pisanie. Zawiera też wiedzę o wartościach i wiedzę orientacyjną. Następuje po niej egzamin ustny, który trwa  10min. na osobę. Żeby uzyskać wynik, należy wziąć udział we wszystkich częściach egzaminu. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, nie wystarczy odpowiedzieć na pytania z części wiedzy o wartościach i wiedzy orientacyjnej.

Przykładowe pytania z wiedzy o wartościach i wiedzy orientacyjnej.

Egzamin integracyjny służy do spełnienia warunków  modułu 2 Umowy Integracyjnej i zawiera część językową,  jak również pytania dotyczące wiedzy o wartościach i wiedzy orientacyjnej. Część pisemna trwa 140min.(z wyłączeniem 15min. przerwy) i składa się z modułów: rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie a także wiedzy o wartościach i wiedzy orientacyjnej.Potem następuje egzamin ustny, który może być przeprowadzany w parach albo pojedynczo i trwa 16min.

Przykładowe pytania dotyczące wiedzy o wartościach i wiedzy orientacyjnej.

Dawny test ÖIF jest egzaminem na poziomie A2. Składa się z modułów: Rozumienie ze słuchu, Czytanie, Pisanie i Mówienie. Egzamin trwa ok. 90 minut. Przykładowy dawny test ÖIF znajdziesz tutaj.

Do egzaminów ÖIF można przystąpić w wielu certyfikowanych przez ÖIF instytutach językowych. Certyfikowane instytuty w Austrii znajdziesz tutaj. O informacje na temat rodzajów egzaminu proszę pytać w instytucie.


Ponadto ÖIF oferuje dodatkowe tzw. terminy zbiorowe w Wiedniu, Grazu, Linzu i Innsbrucku. Więcej szczegółów na temat zgłaszania się i terminów znajdziesz tutaj.

1. A1 Fit für Österreich

• Testuje poziom A1

• Uznany certyfikat A1(przede wszystkim dla „Niemiecki przed imigracją” zgodnie z §21a  Prawo o Osiedlaniu się i Pobycie)

 

2. Egzamin integracyjny A1

• Testuje poziom A1 łącznie z wiedzą na temat wartości i wiedzą orientacyjną

• służy do spełnienia obowiązków wynikających z Deklaracji Integracyjnej, która powinna zostać podpisana przez konkretnych azylantów lub osoby podlegające  uzasadnionej ochronie.

 

3. ÖIF-Test (2011)

• Testuje poziom A2

• Uznany dowód dla modułu 1 (A2)

Umowy Integracyjnej (IV)2011:

Osoby, które podpisały Umowę Integracyjną 2011 przed 1.10.2017, mogą poprzez świadectwo ÖIF-Testu 2011 (A2)-udokumentować spełnienie warunków modułu 1/ IV 2011. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, proszę zwrócić się do odpowiednich władz (Magistratu lub Rady Narodowej)

 

4. Deutsch –Test für Österreich (DTÖ)

• Testuje jednocześnie poziom A2 i B1

• Uznany dowód znajomości języka dla modułu 1 (A2)i 2 (B1) Umowy Integracyjnej (IV) 2011:

Osoby,które podpisały Umowę Integracyjną 2011 przed 1.10.2017, mogą poprzez świadectwo DTÖ na poziomie A2 lub B1 udokumentować spełnienie  warunków modułu 1 lub 2/IV 2011. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, proszę zwrócić się do odpowiednich władz (Magistratu lub Rady Narodowej)

 

5. Egzamin Integracyjny A2

• Testuje poziom A2 łącznie z wiedzą na temat wartości i wiedzą orientacyjną

• Uznawany dowód znajomości języka dla modułu 1 (A2) Umowy Integracyjnej (IV)2017:

Osoby, które podpisały Umowę Integracyjną przed 1.10.2017, mogą spełnić moduł 1/ IV 2017  przez zdanie tego egzaminu. Zdanie egzaminu tylko ze znajomości języka na poziomie A2, nie jest wystarczające do spełnienia warunków modułu 1 IV 2017. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, proszę zwrócić się do odpowiednich władz (Magistratu lub Rady Narodowej)

 

6. Egzamin Integracyjny B1

• Testuje poziom B1 łącznie z wiedzą o wartościach i wiedzą orientacyjną

• Uznany dowód znajomości języka dla modułu 2 Umowy Integracyjnej (IV) 2017: osoby, które chcą złożyć wniosek o „ zezwolenie na stałe  zamieszkanie, na terenie Unii Europejskiej”, muszą spełnić warunki modułu 2/ IV 2017

• Wcelu uzyskania austriackiego obywatelstwa:

Świadectwo Egzaminu  Integracyjnego B1 może być również wykorzystane do udokumentowania znajomości języka i przedłożone we  wniosku o nadanie obywatelstwa austriackiego po 10- letnim legalnym pobycie. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, proszę zwrócić się do odpowiednich władz ( Magistratu lub Rady Narodowej).

 

7.   B2-ÖIF- Test

• Testuje poziom B2

• Do uzyskania obywatelstwa austriackiego po 6-  letnim legalnym pobycie.

ÖIF oferuje 7 rodzajów egzaminów:

 

1.A1 Fit in Österreich-test modelowy, przykłady do odsłuchania I dalsze informacje znajdują się tutaj.

 

2.Egzamin Integracyjny A1-test modelowy, katalog pytań, przykłady do odsłuchania i dalsze informacje znajdują się tutaj.

 

3.ÖIF-Test(2011)-test modelowy, przykłady do odsłuchania i dalsze informacje znajdują się tutaj.

 

4.Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)-test modelowy, przykłady do odsłuchania i dalsze informacje znajdują się tutaj.

 

5.Egzamin Integracyjny A2-test modelowy, katalog pytań, przykłady do odsłuchania i dalsze informacje znajdują się tutaj.

 

6.Egzamin Integracyjny B1-test modelowy,katalog pytań, przykłady do odsłuchania i dalsze informacje znajdują się tutaj.

 

7.ÖIF-B2-Test- test modelowy, przykłady do odsłuchania i dalsze informacje znajdują się tutaj.

 

 

 

Umowa o integracji (D)

Nie, nie istnieje obowiązek uczestniczenia w kursie w wymiarze 300 jednostek lekcyjnych. Istnieje możliwość nieuczestniczenia w kursach lub uczestniczenie w kursach oferujących mniejszą ilość jednostek lekcyjnych. Certyfikowane Instytuty oferują w tym celu różne moduły, na różnych poziomach znajomości języka. Jako osoba podlegająca obowiązkowi- IV, jest Pan/Pani  zobowiązany/zobowiązana wypełnić I moduł Umowy Integracyjnej.W tym celu należy przedstawić uznane świadectwo egzaminu (świadectwo egzaminu integracyjnego na poziomie A2).

 

Duplikaty kuponów wystawiane są przez ÖIF. W tym celu potrzebne jest potwierdzone przez policję zgłoszenie utraty i urzędowe potwierdzenie (przez Magistrat lub Radę Narodową), że zagubiony kupon został wystawiony (np. w formie kopii odbitki kuponu). Proszę wysłać obydwa poświadczenia listem poleconym na adres:

 

Österreichischen Integrationsfonds

Bereich Sprache

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

 

Za wystawienie duplikatu kuponu, obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 15€. Po opłaceniu rachunku, duplikat kuponu zostanie przesłany na wskazany nam adres.

 

Jeśli uzyskasz przedłużenie okresu realizacji zobowiązania wynikającego z Umowy o integracji, przedłużona zostanie również ważność kuponu.

WAŻNE: wniosek o przedłużenie okresu realizacji zobowiązania wynikającego z Umowy o integracji należy złożyć zanim upłynie ważność kuponu. Ważne jest również, by urząd rozpatrzył Twój wniosek pozytywnie przed upływem jego ważności. Należy zapewnić, by wniosek o przedłużenie został złożony odpowiednio wcześnie, ponieważ urząd ma nawet 6 miesięcy na podjęcie decyzji.

Biorąc pod uwagę osobiste sytuacje życiowe osoby składającej wniosek urząd – czyli urząd miasta lub powiatowy – może przedłużyć okres realizacji zobowiązań wynikających z Umowy o integracji. Pod pojęciem „osobiste sytuacje życiowe” rozumie się np.:

  • problemy związane z ciążą
  • ciężką chorobę (psychiczną lub fizyczną) lub
  • braki w ofercie kursów.

Okres ten może zostać przedłużony o najwyżej jeden rok. Automatycznie przedłużana jest również ważność kuponu (patrz poniżej).

Przy kosztach do 5€  za każdą jednostkę kursu, przejmowane jest 50% kosztów. Przy kosztach przekraczających 5€ za jednostkę kursu, przejmowane jest 2,50€ za każdą jednostkę kursu, maksymalnie 750€ -za 300 jednostek.

Jeżeli uczestnicząc w Kursie Integracyjnym,  obecność wyniosła  przynajmniej 75%  i kurs został pozytywnie ukończony w przeciągu 18-u miesięcy od wystawienia kuponu, egzaminem na poziomie A2, ÖIF  ( egzaminem integracyjnym A2 lub B1).Wtedy otrzyma Pan/Pani wsparcie, w wymiarze maksimum 300 jednostek lekcyjnych albo 50% kosztów kursu, jednak nie więcej niż 750€.

 

 

Migranci mogą uzyskać wsparcie finansowe w formie niebieskiego ÖIF-kuponu, w celu uczęszczania na Kursy Integracyjne (moduł 1), w certyfikowanym Instytucie. Urzędy władzy, a więc Magistrat albo Rada Narodowa wydają kupon pod pewnymi warunkami dla tzw.członków rodziny. Członkowie rodziny to są małżonkowie albo niepełnoletnie niezamężne dzieci: Austriaków/Austriaczek,Szwajcarów/Szwajcarek, obywateli/obywatelek Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i obywatele Krajów Trzeciego Świata, z dłuższym  zezwoleniem na pobyt (np.pobyt stały na terenie UE, zezwolenie na osiedlenie się, uprawniony do azylu...)

·       Niepełnoletni : z wyjątkiem dzieci i młodzieży, które 2 lata po tym jak przyznano im prawo pobytu, są jeszcze niepełnoletnie, a więc poniżej 14-go roku życia.

 

·       Osoby, od których w związku z ich stanem zdrowia fizycznego lub psychicznego, nie można wymagać spełnienia warunków: na własny koszt  należy przedłożyć urzędowe świadectwo lekarskie.

 

·       Osoby, ktore złożą pisemne oświadczenie, że ich pobyt nie przekroczy 24 miesięcy na przestrzeni trzech lat. Oświadczenie to, zawiera rezygnację z prawa do odwołania o dostarczenie następnego podania o przedłużenie, po złożeniu pierwszego wniosku.

Dla modułu 1 ( ograniczony czas spobytu) konieczna jest znajomośc języka niemieckiego, na poziomie A2  w skali Rady Europy jak również posiadanie wiedzy w zakresie podstawowych wartości  prawa i porządku społecznego w Austrii.

Dla imigrantów/imigrantek których znajomość języka nie jest wystarczająca, istnieją specjalne promowane kursy integracyjne. Jednakże nie są one obowiązkowe.

Dla modułu 2 ( pobyt stały w UE lub obywatelstwo austriackie), obowiązuje znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 w skali Rady Europy, jak również pogłębiona znajomość podstawowych wartości prawa i porządku społecznego w Austrii.

Obywatele Trzeciego Świata, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt po 01.10.2017, muszą moduł 1,IV wypełnić w przeciągu dwóch lat od otrzymania zezwolenia na pobyt:

 

-czerwono-biało-czerwona Karta ( z czerwono-biało-czerwoną Kartą moduł 1 jest ex lege-prawnie spełniony)

-czerwono-biało-czerwona Karta plus

-zezwolenie na pobyt-bez pozwolenie na pracę

-zezwolenie na pobyt krewnych

-zezwolenie na pobyt członków rodziny

-zezwolenie na pobyt artystów

-zezwolenie na pobyt-przypadki szczególne zależność zarobkowa

 

Wszystkie możliwości spełnienia modułu 1, IV znajdują się w §9 akapit 4 Prawa o Integracji.

Europejska Rama Kwalifikacji w nauczaniu jȩzyków obcych

 Wspólne, europejskie ramy referencyjne: nauczać, uczyć się, oceniać obejmują ocenę postępów nauczania w języku obcym. Określa się, czego należy się uczyć, aby móc się skutecznie porozumiewać w danym języku. 

Istnieją 3 poziomy kompetencji, które dzielą się na 6 różnych poziomów.

· A: Elementarne użytkowanie języka

o A1: Początkujący

o A2: Podstawowa wiedza

· B: Samodzielne stosowanie języka

o B1: Zaawansowane wykorzystanie języka

o B2: Samodzielne stosowanie języka

· C: Kompetentne wykorzystanie języka

o C1: Specjalistyczna wiedza językowa

o C2: Wiedza niemal na poziomie umiejętności rodowitego mieszkańca danego kraju

GER to niemiecki skrót oznaczający Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen -wspólne, europejskie ramy referencyjne.
Niemieckie tłumaczenie "Wspólne europejskie ramy referencyjne, nauczać, uczyć, oceniać" angielskiej, oryginalnej wersji „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ zostało sporządzone w roku 2001 na zlecenie Rady Europejskiej. 
Instytut Goethego InterNationes, austriackie Ministerstwo Federalne Edukacji, Nauki i Kultury, Stała konferencja ministrów kultury krajów związkowych w Republice Federalnej Niemiec oraz Szwajcarska Konferencja Kuratoriów w Kantonach zaliczają się do wydawców.
Wspólne europejskie ramy referencyjne zwiększają transparentność kursów, planów nauczania, wytycznych oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację, przyczyniając się przy tym do międzynarodowej współpracy na obszarze języków współczesnych. 
Wspólne, europejskie ramy refrencyjne muszą być: wyczerpujące, transparentne i koherentne, aby spełniać te wszystkie zadania.
Wspólne, europejskie ramy referencyjne zostały utworzone jako instrument, aby umożliwić porównywanie między sobą różnych, europejskich certyfikatów językowych. Stanowi jednocześnie skalę oceny nabycia umiejętności językowych. 
Wspólne, europejskie ramy referencyjne stanowią z tego względu także podstawę opracowywania językowych planów nauczania, egzaminów, podręczników i wytycznych w całej Europie/ 
Na poziomie A1 uczący się są w stanie rozumieć i stosować, znane sobie codzienne wyrażenia i bardzo proste zdania . Są Państwo w stanie przedstawiać siebie i innych oraz stawiać innym proste pytania dotyczące Państwa osoby oraz udzielać odpowiedzi na pytania. 
Na poziomie A2 uczący się są w stanie rozumieć często używane wyrażenia, które są im znane i są powiązane z bezpośrednim otoczeniem. Oznacza to, że uczący się są w stanie porozumiewać się na znane tematy (rodzina, zakupy, praca) w prostych, codziennych sytuacjach i opisywać swoją osobę i bezpośrednie otoczenie z użyciem podstawowych środków.
Na poziomie B1 uczący się są w stanie zrozumieć główne kwestie ze znanych obszarów życia (np.: szkoła, sprawy zawodowe, rodzina, czas wolny etc.) Uczący są w stanie poradzić sobie na tym poziomie językowym z codziennymi sytuacjami związanymi z podróżowaniem. Są Państwo w stanie w sposób logiczny mówić o znanych i osobistych obszarach zainteresowania, opisywać je, uzasadniać krótko zdanie i podawać wyjaśnienia.
Na poziomie B2 uczący się są w stanie zrozumieć główne treści bardziej skomplikowanych tekstów dotyczących abstrakcyjnych tematów. Także na obszarze własnej specjalizacji osoby uczące potrafią się odnaleźć, ponadto są w stanie wyjaśnić swoje stanowisko i określić wady i zalety różnych możliwości. Są państwo w stanie porozumiewać się spontanicznie i płynnie, co funkcjonuje także bez problemów podczas rozmów z rodowitymi obywatelami.