FAQ


Kursy

Zasadniczo wewnętrzne kursy ÖIF skierowane są przede wszystkim do obcokrajowców, którym udzielono azylu oraz zakwalifikowanych do uzyskania ochrony uzupełniającej, a także do osób ubiegających się o azyl z wysokim prawdopodobieństwem jego uzyskania. Różne kursy oferowane przez ÖIF mogą podlegać różnym lub bardziej szczegółowym wymogom.

Centra Integracyjne ÖIF udzielają bardziej szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa w danym kursie. 

1.    Kursy języka niemieckiego

W swoich placówkach w Wiedniu, firma ÖIF oferuje kursy języka niemieckiego na poziomach językowych od B1 do B2.

2.    Zawodowe kursy językowe

W swoich placówkach w Wiedniu i Graz, firma ÖIF (we współpracy z Bundesarbeitsgemeinschaft BAG 2019) oferuje „kurs – opieka nad migrantami”, kurs tematyczny z języka niemieckiego, który dostarcza wyczerpujących informacji na temat kształcenia w sektorze opieki i pielęgniarstwa.

3.    Dobrowolne grupy szkoleniowe

We wszystkich placówkach w Austrii firma ÖIF oferuje tzw. „miejsca spotkań z językiem niemieckim”, które służą przede wszystkim pogłębieniu tematyki regularnych kursów języka niemieckiego lub przygotowaniu do uczestnictwa w regularnych kursach języka niemieckiego. Lekcje obejmują wszystkie poziomy językowe od A1 do B2. Dla osób, które są na samym początku nauki języka, od czasu do czasu oferowane są także szkolenia korespondencyjne. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowanych wolontariuszy.

Centra Integracyjne ÖIF będą informowały o aktualnej ofercie kursów ÖIF. 

Certyfikowane instytuty kursów oferują kursy integracyjne i przygotowujące do egzaminów, ÖIF oferuje kursy integracyjne i egzaminy na poziomie B1.

W oferowanych obecnie przez ÖIF kursach języka niemieckiego na poziomie B1 i B2 wszystkie materiały szkoleniowe zawierają również krótkie przygotowanie do odpowiednich egzaminów.

Centra Integracyjne ÖIF będą informowały o aktualnych kosztach kursu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej należy zapytać o odpowiednie możliwości finansowania.

ÖSTERREICH INSTITUT oferuje kursy języka niemieckiego w następujących lokalizacjach:

Belgrad:           https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs
Bratysława:   https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk

Brno:                 https://www.brno.oesterreichinstitut.cz
Budapeszt:    https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Kraków:          http://www.krakow.oei.org.pl

Moskwa:        https//:www.oesterreichinstitut.ru
Rzym:               https://www.roma.oesterreichinstitut.it

Sarajewo:      http://www.oei.ba
Warszawa:    http://www.warszawa.oei.org.pl
Wrocław:       http://www.wroclaw.oei.org.pl

We wszystkich tych lokalizacjach ÖSTERREICH INSTITUT oferuje również egzaminy ÖSDna wszystkich poziomach językowych.


Ponieważ zakres odpowiedzialności ÖSTERREICH INSTITUTS w tym zakresie odnosi się tylko do obszaru poza Austrią, żadne kursy nie są oferowane w samej Austrii.

Egzaminy ÖIF

Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu w certyfikowanym instytucie, możesz dowiedzieć się o cenach bezpośrednio w danym instytucie. 

Egzaminy ÖIF mogą być powtarzane tak często, jak to konieczne. Powtarzanie poszczególnych części egzaminu (np. tylko w formie pisemnej lub tylko część ustną lub tylko część merytoryczną) jest niedozwolone. Można jednak natychmiast przystąpić do kolejnego egzaminu; nie ma minimalnego odstępu czasu między terminami egzaminów. Należy jednak pamiętać, że instytut może pobierać opłatę za każde powtórzenie egzaminu. W przypadku przystąpienia do egzaminu bezpośrednio w placówce ÖIF należy uiścić opłatę egzaminacyjną.

Test modelowy dla każdego formatu testu ÖIF zapewnia wsparcie podczas przygotowywania się do egzaminu.

Egzamin składa się z części pisemnej (70 minut) i ustnej (20 minut, test grupowy) i sprawdza kompetencje do radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych, zwłaszcza w tych bardzo prostych wiążących się z konkretnymi potrzebami (np. przedstawianie się, jedzenie i picie, zakupy, życie codzienne).


Przejdź do testów modelowych i szkoleniowych A1-Fit dla Austrii.

Test DTÖ sprawdza umiejętności językowe w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Cały test składa się z części pisemnej (100 minut) i części ustnej (ok. 16 minut), która może być przeprowadzana zarówno w formie testu dla par, jak i testu indywidualnego.


Egzaminowani nie muszą osiągać poziomu B1 we wszystkich umiejętnościach („słuchanie/czytanie”, pisanie” i „mówienie”), aby uzyskać certyfikat B1. Oznacza to, że egzaminowani otrzymują certyfikat B1, gdy osiągną poziom B1 w module „mówienie” oraz w jednym z dwóch pozostałych modułów („słuchanie/czytanie” lub „pisanie”).


Aby uzyskać certyfikat na poziomie A2, poziom ten musi być również osiągnięty przynajmniej w module „mówienie” oraz w jednym z dwóch pozostałych modułów („słuchanie/czytanie” lub „pisanie”).

Przejdź do testu modułowego DTÖ

Test ÖIF 2011 jest testem na poziomie A2. Składa się z modułów: „słuchanie”, „czytanie”, „pisanie i mówienie”. Egzamin pisemny trwa około 80 minut, egzamin ustny około 10 minut na każdego egzaminowanego.

Przejdź do ponownego testu modułowego ÖIF.

Test ÖIF na poziomie B2 składa się z części pisemnej trwającej 2 godziny i 25 minut oraz egzaminu ustnego, który trwa około 15 minut i może być przeprowadzony jednocześnie z dwoma lub trzema egzaminowanymi. Część pisemna składa się z modułów „czytanie ze zrozumieniem”, „pisanie”, „rozumienie ze słuchu” i „wypowiedzi pisemna”.

Przejdź do testu modułowego ÖIF B2.

Test integracyjny na poziomie A1 obejmuje zarówno treści językowe, jak i pytania merytoryczne i orientacyjne. Część pisemna trwa 110 minut. Egzamin ustny jest przeprowadzany jako egzamin grupowy, które obejmują maksymalnie 4 osoby i trwa około 20 minut na grupę. 

Przykładowe pytania merytoryczne i orientacyjne można znaleźć tutaj. 

Test integracyjny na poziomie A2 obejmuje zarówno treści językowe, jak i pytania merytoryczne i orientacyjne. Egzamin pisemny trwa 120 minut i składa się z podtestów obejmujących czytanie, słuchanie i pisanie oraz pytania merytoryczne i orientacyjne. Następnie ma miejsce egzamin ustny, który trwa 10 minut na każdego egzaminowanego. Należy zdać wszystkie części egzaminu, aby otrzymać wynik egzaminu.

Przykładowe pytania merytoryczne i orientacyjne można znaleźć tutaj.

Test integracyjny na poziomie B1 służy spełnieniu modułu 2 „Porozumienia o integracji” i obejmuje treści językowe oraz pytania merytoryczne i orientacyjne. Egzamin pisemny trwa 140 minut (bez 15-minutowej przerwy) i składa się z części: „słuchanie”, „czytanie” i „pisanie”, w tym pytania merytoryczne i orientacyjne. Następnie odbywa się egzamin ustny, który może być przeprowadzony jako egzamin indywidualny lub w parach i trwa około 16 minut. 

Przykładowe pytania merytoryczne i orientacyjne można znaleźć tutaj.

Egzaminy ÖIF można zdawać w wielu certyfikowanych instytutach szkoleniowych ÖIF. Proszę zapytać w instytucie, jaki format egzaminu jest aktualnie oferowany.

1. A1-Fit dla Austrii

 • Testy na poziomie A1
 • Renomowany certyfikat językowy na poziomie A1 (szczególnie dla modułu „Niemiecki przed imigracją” zgodnie z § 21a Ustawy o osiedlaniu się i pobycie)

 

2. Test integracyjny A1

 • Testy na poziomie A1, w tym wiedza merytoryczna i orientacyjna
 • Służy wypełnieniu zobowiązań wynikających z deklaracji integracyjnej podpisanej przez niektórych obcokrajowców, którym udzielono azylu oraz zakwalifikowanych do uzyskania ochrony uzupełniającej.

 

3. Test ÖIF (2011)

 • Testy na poziomie A2
 • Renomowany certyfikat językowy dla modułu 1 (A2) Porozumienia o integracji (IV) 2011: Osoby, które podpisały Porozumienie o integracji 2011 przed 01.10.2017 r. mogą udokumentować swoją wiedzę zgodnie z modułem 1 IV 2011 poprzez uzyskanie certyfikatu w teście ÖIF 2011 (A2). W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z właściwym organem (magistratem lub administracją powiatową).

 

4. Niemiecki test dla Austrii (DTÖ)

 • Testy na poziomie A2 i B1 jednocześnie
 • Renomowany certyfikat językowy dla modułu 1 (A2) Porozumienia o integracji (IV) 2011: Osoby, które podpisały Porozumienie o integracji 2011 przed 01.10.2017 r. mogą udokumentować swoją wiedzę zgodnie z modułem 1 IV 2011 poprzez uzyskanie certyfikatu w teście ÖIF 2011 (A2). W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z właściwym organem (magistratem lub administracją powiatową).

 

5. Test integracyjny A2

 • Testy na poziomie A2, w tym wiedza merytoryczna i orientacyjna
 • Renomowany certyfikat językowy dla modułu 1 (A2) Porozumienia o integracji (IV) 2017: Osoby, które podpisały Porozumienie o integracji po 01.10.2017 r. mogą udokumentować swoją wiedzę zgodnie z modułem 1 IV 2017 r. poprzez ten egzamin. Sam egzamin językowy A2 nie jest wystarczający do spełnienia warunków modułu 1 IV 2017 r.  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z właściwym organem (magistratem lub administracją powiatową).

 

6. Test integracyjny B1

 • Testy na poziomie B1, w tym wiedza merytoryczna i orientacyjna
 • Renomowany certyfikat językowy dla modułu 2 Porozumienia o integracji (IV) 2017: Osoby, które chcą złożyć wniosek o nadanie dokumentu stałego pobytu „Zezwolenie na pobyt stały na terenie UE” po 01.10.2017 r. muszą spełniać warunki modułu 2 IV 2017 r.
 • Aby uzyskać obywatelstwo austriackie: Test integracyjny B1 może być również wykorzystany do ubiegania się o obywatelstwo austriackie po 10 latach legalnego pobytu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z właściwym organem (magistratem lub administracją powiatową).

 

7. Test ÖIF B2:

 • Testy na poziomie B2
 • Uzyskanie obywatelstwa austriackiego po 6 latach legalnego pobytu.

ÖIF oferuje 7 formatów egzaminacyjnych:

1. A1-Fit dla Austrii – test modelowy, próbki audio i dodatkowe informacje.

2. Ponowny test ÖIF A2 – test modelowy, próbki audio i dodatkowe informacje.

3. Niemiecki test dla Austrii (DTÖ) A2/B1 – test modelowy, próbki audio i dodatkowe informacje.

4. Test ÖIF B2– test modelowy, próbki audio i dodatkowe informacje.

5. Test integracyjny A1 – test modelowy, kwestionariusz i dodatkowe informacje.

6. Test integracyjny A2 – test modelowy, kwestionariusz i dodatkowe informacje.

7. Test integracyjny B1– test modelowy, kwestionariusz i dodatkowe informacje.

Wyniki egzaminów językowych (które obejmują wyłącznie formaty egzaminacyjne „A1-Fit dla Austrii”, „Nowy TEST ÖIF”, „Niemiecki test dla Austrii (DTÖ)”, „Test ÖIF B2”) zostaną ogłoszone uczestnikom w ciągu 2 tygodni od daty egzaminu wyłącznie za pośrednictwem ÖIF. Okres przetwarzania testów integracyjnych (obejmujących wyłącznie formaty egzaminacyjne „Test integracyjny A1”, „Test integracyjny A2”, „Test integracyjny B1”) wynosi 15 dni roboczych. Wynik zostanie wysłany do egzaminowanego pocztą. W pilnych przypadkach organ może przesłać pisemny wniosek do ÖIF (pocztą elektroniczną na adres pruefungen@integrationsfonds.at). Wniosek musi zawierać następujące informacje: Nazwisko egzaminowanego, data egzaminu, miejsce egzaminu (instytut). Firma ÖIF może następnie bezpośrednio potwierdzić wynik egzaminu organowi lub przedstawicielowi na piśmie przed wydaniem certyfikatu. 

Ze względu na większą liczbę egzaminów czas oczekiwania niestety jest obecnie dłuższy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

IV (D)

Nie, nie jesteś zobowiązany do uczestnictwa w kursie integracyjnym składającym się z 300 jednostek dydaktycznych. Masz również możliwość nieuczestniczenia w kursach lub uczestniczenia w kursach z mniejszą liczbą jednostek dydaktycznych. Certyfikowane instytuty szkoleniowe oferują w tym celu różne moduły na różnych poziomach językowych. Jako osoba podlegająca postanowieniom „Porozumienia o integracji” jesteś zobowiązany jedynie do spełnienia warunków modułu 1 Porozumienia o integracji. Wystarczy przedstawić uznawany certyfikat egzaminacyjny (certyfikat do testu integracyjnego na poziomie co najmniej A2).

Duplikaty kuponów federalnych są wydawane przez ÖIF. W tym celu potrzebujemy zaświadczenia od policji o utracie oraz potwierdzenie od właściwego organu (magistratu lub administracji powiatowej), że zagubiony kupon został wydany (np. w formie kopii stempla wydanego kuponu). Wyślij te dwa zaświadczenia listem poleconym na adres

Österreichischen Integrationsfonds

TeamIntegrationsvereinbarung

Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien

 

Za wydanie duplikatu kuponu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 15 euro. Po opłaceniu rachunku, duplikat kuponu zostanie wysłany pocztą na podany adres. 

Jeśli otrzymasz okres odroczenia na spełnienie warunków modułu IV, termin ważności kuponu również zostanie przedłużony.


WAŻNE: Musisz złożyć wniosek o odroczenie w celu spełnienia warunków modułu IV, dopóki zaświadczenie jest nadal ważne. Istotne jest również, aby organ wydał pozytywną decyzję przed utratą ważności kuponu federalnego. Upewnij się zatem, aby złożyć wniosek o odroczenie we właściwym terminie, ponieważ organ ma do sześciu miesięcy na wydanie decyzji. 

Organ – tj. magistrat (miasto) lub administracja powiatowa (państwo) – może udzielić odroczenia terminu na spełnienie warunków modułu IV za pomocą zawiadomienia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej danej osoby: „Okoliczności osobiste” to na przykład:

 • problemy w okresie ciąży,
 • poważna (psychiczna lub fizyczna) choroba, lub
 • brak oferty kursów.
 • Odroczenie może zostać przyznane maksymalnie na okres jednego roku w każdym przypadku. Przedłuża ono również termin ważności kuponu federalnego (patrz poniżej).

W przypadku kosztów do 5 euro za jednostkę dydaktyczną kursu, pokryte zostanie 50% kosztów. W przypadku kosztów powyżej 5 euro za jednostkę dydaktyczną kursu – 2,50 euro za każdą jednostkę dydaktyczną, jednak maksymalnie do 750 euro za 300 jednostek dydaktycznych kursu.

Jeśli w ciągu 18 miesięcy od wystawienia kuponu federalnego ukończysz co najmniej 75% certyfikowanego kursu integracyjnego i pomyślnie zdasz egzamin ÖIF na poziomie A2 (egzamin integracyjny A2 lub B1), otrzymasz refundację w wysokości maksymalnie 300 jednostek dydaktycznych lub 50% kosztów kursu, maksymalnie do 750 euro. 

Migranci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci niebieskiego kuponu federalnego ÖIF na udział w kursach integracyjnych (moduł 1) w certyfikowanym instytucie szkoleniowym. Filie właściwych organów – tj. magistrat lub administracja powiatowa – w pewnych okolicznościach wydają zaświadczenie tzw. członkom rodziny. Członkami rodziny są małżonkowie lub nieletnie dzieci Austriaków, obywateli Szwajcarii, obywateli EOG i obywateli państw trzecich posiadających dłuższe zezwolenie na pobyt (np. pobyt stały w UE, zezwolenie na osiedlenie się, osoby ubiegające się o azyl...).

 • Niepełnoletnia młodzież: Wyłączone z tego obowiązku są dzieci i młodzież, którzy są nadal niepełnoletni dwa lata po wydaniu zezwolenia na pobyt, tj. poniżej 14 roku życia.
 •  Osoby, których stan zdrowia fizycznego lub psychicznego sprawia, że nierozsądne byłoby oczekiwanie od nich przestrzegania przepisów: W takim przypadku urzędowa opinia lekarska musi zostać przedłożona władzom na własny koszt.
 • Osoby, które oświadczają na piśmie, że ich pobyt nie przekroczył 24 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat. Oświadczenie to zawiera nieodwołalne zrzeczenie się możliwości składania kolejnego wniosku o przedłużenie po złożeniu pierwszego wniosku.

Spełnienie warunków modułu 1 (zezwolenie na pobyt czasowy) wymaga znajomości języka niemieckiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz znajomości podstawowych wartości porządku prawnego i społecznego obowiązującego w Austrii. Dla migrantów, których umiejętności językowe nie są wystarczające, dostępne są specjalne, dotowane kursy integracyjne. Jednak takie kursy integracyjne nie są obowiązkowe.

Spełnienie warunków modułu 2 (pobyt stały w UE lub obywatelstwo austriackie) wymaga znajomości języka niemieckiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dogłębnej znajomości podstawowych wartości porządku prawnego i społecznego obowiązującego w Austrii. 

Obywatele państw trzecich, którzy otrzymali jeden z następujących dokumentów pobytowych po 01.10.2017 r., muszą spełnić warunki modułu 1 IV w ciągu dwóch lat od otrzymania dokumentu pobytowego:

– karta czerwono-biało-czerwona (warunki modułu 1 zostały już spełnione ex lege z kartą czerwono-biało-czerwoną)

– karta czerwono-biało-czerwona plus

– zezwolenie na pobyt stały

– zezwolenie na pobyt stały – z wyjątkiem pracy zarobkowej

– zezwolenie na pobyt stały – na podstawie pochodzenia

– dokument pobytowy członka rodziny

– zezwolenie na pobyt stały – artysta

– zezwolenie na pobyt stały – specjalne przypadki płatnego zatrudnienia

Wszystkie opcje spełnienia warunków modułu 1 IV można znaleźć w § 9 ust. 4 Ustawy o integracji.

Ramy odniesienia

Wspólne europejskie ramy odniesienia: nauczanie, uczenie się, ocenianie odnoszą się do oceny postępów w nauce języka obcego. Wyjaśniają, czego należy się nauczyć, aby móc skutecznie komunikować się w danym języku. 

Istnieją 3 stopnie kompetencji, które są podzielone na 6 różnych poziomów.

 • A: Podstawowe umiejętności językowe
  • A1: Początkujący
  • A2: Podstawowa wiedza
 • B: Samodzielne posługiwanie się językiem
  • B1: Zaawansowane posługiwanie się językiem
  • B2: Samodzielne posługiwanie się językiem
 • C: Kompetentne posługiwanie się językiem
  • C1: Zaawansowana znajomość języka
  • C2: Orientacyjna znajomość języka ojczystego

GER jest niemieckim skrótem nazwy Wspólne Europejskie Ramy odniesienia (niem. Gemeinsame europäische Referenzrahmen).

Niemiecki przekład „Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen: lehren, lernen, beurteilen” oryginalnej wersji angielskiej „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]” został przygotowany w 2001 r. na wniosek Rady Europy. 

Redakcja obejmuje Goethe-Institut InterNationes, austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury (BMBWK), Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec (KMK) oraz Szwajcarską Konferencję Kantonalnych Ministrów Edukacji (EDK).

Wspólne europejskie ramy odniesienia zwiększają przejrzystość kursów, programów nauczania, wytycznych i kwalifikacji, przyczyniając się tym samym w znacznym stopniu do współpracy międzynarodowej w dziedzinie języków nowożytnych. 

Wspólne europejskie ramy odniesienia muszą być kompleksowe, przejrzyste i spójne, aby można było zrealizować wszystkie te zadania.

 

Wspólne europejskie ramy odniesienia zostały stworzone jako narzędzie umożliwiające porównywanie różnych europejskich certyfikatów językowych. Jednocześnie jest to również miernik oceny zdobywania umiejętności językowych. 

Wspólne europejskie ramy odniesienia stanowią zatem również podstawę do opracowywania programów nauczania języków, egzaminów, podręczników i wytycznych programowych w całej Europie. 

Na poziomie A1 uczący się rozumieją i potrafią posługiwać się znanymicodziennymi zwrotami i bardzo prostymi zdaniami. Nauczyli się przedstawiać siebie i innych oraz zadawać innym proste pytania na swój temat, a także odpowiadać na pytania. 

Na poziomie A2 uczący się rozumieją zdania i często używane wyrażenia, które są im znane i związane z ich najbliższym otoczeniem. Oznacza to, że uczący się są w stanie komunikować się na znane im tematy (rodzina, zakupy, praca) w prostych, codziennych sytuacjach oraz opisywać siebie i swoje najbliższe otoczenie za pomocą podstawowych środków.

Na poziomie B1 uczący się mogą już rozumieć główne punkty ze znanych dziedzin życia (np. szkoła, praca, rodzina, wypoczynek itp.). Uczący się na tym poziomie są w stanie dobrze radzić sobie z codziennymi sytuacjami związanymi z podróżami. Mogą teraz mówić w sposób spójny o znanych i osobistych obszarach zainteresowańopisywać je, a także krótko uzasadniać i wyjaśniać swoje opinie.

Na poziomie B2 uczący się mogą już rozumieć główną treść złożonych tekstów na abstrakcyjne tematy. Uczący się mogą również odnaleźć się we własnym obszarze tematycznym, wyjaśniać swoje punkty widzenia, a także wskazać zalety i wady różnych możliwości. Potrafią komunikować się spontanicznie i płynnie, dzięki czemu nawet rozmowa z native speakerem nie stanowi dla nich trudności.