Sitemap

FAQ


Kursy


Österreich Institut oferuje kursy językowe w następujących placówkach:
Bratysława:  https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
Budapeszt: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu,
Brno: https://www.brno.oesterreichinstitut.cz,
Belgrad: https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs,
Rzym: https://www.roma.oesterreichinstitut.it,
Warszawa: http://www.warszawa.oei.org.pl,
Kraków: http://www.krakow.oei.org.pl,
Wrocław: http://www.wroclaw.oei.org.pl,
W ofercie Instytutów  znajdują się także egzaminy państwowe ÖSD na wszystkich poziomach.
Österreich Institut nie prowadzi kursów językowych w Austrii.

Informacje na temat cen kursów znajdziesz tutaj. Prosimy dopytać się o możliwości dofinansowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kursy ÖIF są przeznaczone dla:

 1. Migrantów Uwaga: udział w kursie Austriackiego Funduszu Integracyjnego nie może zostać opłacony kuponami wydawanymi w celu realizacji Umowy o integracji.
 2. Osób uprawnionych do otrzymania azylu
 3. Osób uprawnionych do ochrony uzupełniającej 

 

Filie ÖIF w Wiedniu, Linzu, Grazu i Innsbrucku oferują kursy dla analfabetów, kursy języka niemieckiego na poziomie od A1 do B2, kursy zawodowego języka niemieckiego oraz kursy komputerowe.

Ofertę kursów ÖIF znajdziesz tutaj.

Nie, kursy integracyjne i przygotowujące do egzaminów oferują wyłącznie instytuty certyfikowane.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Egzaminy

 

Wyniki egzaminów (certyfikaty) są ogłaszane uczestnikom w ciągu 2 tygodni od terminu egzaminu wyłącznie przez ÖIF. Informacji o wynikach egzaminów nie udzielamy przez telefon. W sytuacjach wyjątkowych pisemne zapytanie o wynik egzaminu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wysłać do ÖIF urząd, doradca prawny lub przedstawiciel (np. Caritas, Volkshilfe itp.). Zapytanie musi zawierać następujące informacje: nazwisko osoby zdającej, datę i miejsce egzaminu (instytut). ÖIF może wtedy pisemnie potwierdzić wynik egzaminu bezpośrednio urzędowi (lub przedstawicielowi, patrz wyżej) przed wystawieniem świadectwa.

Bezpośrednio w ÖIF test DTÖ/ test ÖIF (2011) / test B2-ÖIF kosztuje 130,00 euro za osobę.

Jeśli chcesz przystąpić do egzaminów w certyfikowanym instytucie językowym, prosimy dowiedzieć się o ceny bezpośrednio w nim.

 

Te egzaminy można powtarzać dowolnie często. Między terminami egzaminów nie ma minimalnego odstępu, dlatego można od razu przystąpić do nich jeszcze raz. Należy jednak pamiętać, że wybrany instytut może żądać wniesienia opłaty za każde podejście do egzaminu. Opłata jest wymagana na pewno w sytuacji, gdy do egzaminu przystępujesz bezpośrednio w ÖIF. 

 

Pomoc w przygotowaniu do egzaminu stanowi przykładowy test dla każdego rodzaju egzaminu ÖIF.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Egzamin składa się z części pisemnej (70 minut) i ustnej (15 minut dla każdego zdającego) i ocenia kompetencje niezbędne w sytuacjach komunikacyjnych, szczególnie w najprostszych sytuacjach związanych z konkretnymi potrzebami (np. przedstawianie się, jedzenie i picie, zakupy, mieszkanie).

Przykładowy test A1-FFÖ znajdziesz tutaj.

 

Test DTÖ sprawdza znajomość języka niemieckiego w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia. Cały test składa się z trwającej 100 minut części pisemnej i trwającej ok. 16 minut części ustnej, która może mieć formę egzaminu zdawanego pojedynczo lub w parach.


Zdający nie musi osiągnąć poziomu B1 we wszystkich umiejętnościach (Rozumienie ze słuchu/Czytanie, Pisanie i Mówienie), by otrzymać certyfikat B1. Oznacza to, że zdający otrzyma certyfikat B1, jeśli osiągnie poziom B1 w module Mówienia i jednym z dwóch pozostałych (Rozumienie ze słuchu/Czytanie lub Pisanie).

 

Aby otrzymać certyfikat na poziomie A2, należy również wykazać się umiejętnością na tym poziomie co najmniej w module Mówienia i jednym z dwóch pozostałych (Rozumienie ze słuchu/Czytanie lub Pisanie).


Przykładowy test DTÖ znajdziesz tutaj.

Test ÖIF (2011) jest egzaminem na poziomie A2. Składa się z modułów: Rozumienie ze słuchu, Czytanie, Pisanie i Mówienie. Egzamin pisemny trwa ok. 80 minut, a ustny ok. 10 minut dla każdego zdającego. Przykładowy test ÖIF (2011) znajdziesz tutaj.

Egzamin B2-ÖIF składa się z trwającej 2 godziny i 20 minut części pisemnej oraz trwającej ok. 15 minut części ustnej, która może mieć formę egzaminu zdawanego przez dwie lub trzy osoby jednocześnie. W części pisemnej sprawdzana jest znajomość języka niemieckiego w zakresie czytania, mówienia, rozumienia ze słuchu i pisania.

Przykładowy test B2 ÖIF znajdziesz tutaj. (link do przykładowego testu)

 

 

Dawny test ÖIF jest egzaminem na poziomie A2. Składa się z modułów: Rozumienie ze słuchu, Czytanie, Pisanie i Mówienie. Egzamin trwa ok. 90 minut. Przykładowy dawny test ÖIF znajdziesz tutaj.

Nie.
 
W ramach Umowy o integracji migranci z krajów trzecich muszą zdać egzamin z języka niemieckiego na poziomie A2, zbliżony do testu ÖIF 2011 opracowanego specjalnie przez Austriacki Fundusz Integracyjny. Zdanie tego testu stanowi potwierdzenie wystarczającej znajomości języka niemieckiego i podstawę do otrzymania świadectwa ukończenia kursu. Pozytywny wynik tego testu na poziomie A2 spełnia wymogi modułu 1 Umowy o integracji.
 
W celu uzyskania austriackiego obywatelstwa i/lub nieograniczonego czasowo prawa pobytu należy wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. W tym celu ÖIF oferuje skalowany test znajomości języka niemieckiego w Austrii (DTÖ).
 
Ponadto w celu uzyskania obywatelstwa należy również zdać egzamin z historii Austrii, porządku demokratycznego i historii kraju związkowego, w którym się żyje. Egzamin ten zdaje się we właściwym organie lokalnym (urzędzie miejskim lub powiatowym) w swoim mieście lub kraju związkowym.
 
W celu uzyskania austriackiego obywatelstwa i/lub nieograniczonego czasowo prawa pobytu należy wykazać wystarczającą znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. Dzięki uznanemu certyfikatowi B2 o uzyskanie austriackiego obywatelstwa można wnioskować również po upływie 6 lat nieprzerwanego pobytu i spełnieniu wszystkich warunków. ÖIF oferuje w tym zakresie skalowany test znajomości języka niemieckiego Deutschtest für Österreich (DTÖ) i test B2-ÖIF.

Do egzaminów ÖIF można przystąpić w wielu certyfikowanych przez ÖIF instytutach językowych. Certyfikowane instytuty w Austrii znajdziesz tutaj. O informacje na temat rodzajów egzaminu proszę pytać w instytucie.


Ponadto ÖIF oferuje dodatkowe tzw. terminy zbiorowe w Wiedniu, Grazu, Linzu i Innsbrucku. Więcej szczegółów na temat zgłaszania się i terminów znajdziesz tutaj.

 

1.    A1 – Fit für Österreich 

 • sprawdza poziom A1
 • uznane potwierdzenie znajomości języka na poziomie A1

 

2. test ÖIF (2011)

 • sprawdza poziom A2
 • uznane potwierdzenie znajomości języka dla modułu 1 (A2) Umowy o integracji 2011

 

3.    Deutsch-Test für Österreich (DTÖ) 

 • jednocześnie sprawdza poziom A2 i B1
 • uznane potwierdzenie znajomości języka dla modułu 1 (A2) i modułu 2 (B1) Umowy o integracji 2011
 • do uzyskania austriackiego obywatelstwa (B1)


4.    Test B2-ÖIF

 • sprawdza poziom B2
 • do uzyskania austriackiego obywatelstwa

ÖIF oferuje  4  rodzaje egzaminów:

 1. A1 – Fit für Österreich – test przykładowy, przykłady nagrań sprawdzających rozumienie ze słuchu i więcej informacji znajdziesz tutaj

 2. test ÖIF (2011) – test przykładowy, przykłady nagrań sprawdzających rozumienie ze słuchu i więcej informacji znajdziesz tutaj.
 3. Deutsch-Test für Österreich (DTÖ) – test przykładowy, przykłady nagrań sprawdzających rozumienie ze słuchu i więcej informacji znajdziesz tutaj.
 4. Test B2-ÖIF – test przykładowy, przykłady nagrań sprawdzających rozumienie ze słuchu i więcej informacji znajdziesz tutaj.

Umowa o integracji (D)

Nie, nie jesteś zobowiązany do uczestnictwa w kursie językowym obejmującym 300 godzin. Możesz nie uczestniczyć w żadnym kursie lub uczestniczyć w kursach z mniejszą liczbą godzin. Certyfikowane instytuty prowadzące kursy oferują w tym celu różne moduły na różnych poziomach znajomości języka. Jako osoba zobligowana do spełnienia wymogów integracji jesteś zobowiązany do przedłożenia uznanego certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

 

Duplikaty wystawia ÖIF. W tym celu potrzebne jest potwierdzone przez policję zgłoszenie utraty i potwierdzenie wystawienia kuponu przez urząd (np. w formie kopii kuponu). Obydwa potwierdzenia należy przesłać do ÖIF pocztą lub faksem lub dostarczyć je osobiście. Ponieważ duplikat kuponu wysyłamy pocztą, konieczny jest również Twój aktualny adres.

 

Jeśli uzyskasz przedłużenie okresu realizacji zobowiązania wynikającego z Umowy o integracji, przedłużona zostanie również ważność kuponu.

WAŻNE: wniosek o przedłużenie okresu realizacji zobowiązania wynikającego z Umowy o integracji należy złożyć zanim upłynie ważność kuponu. Ważne jest również, by urząd rozpatrzył Twój wniosek pozytywnie przed upływem jego ważności. Należy zapewnić, by wniosek o przedłużenie został złożony odpowiednio wcześnie, ponieważ urząd ma nawet 6 miesięcy na podjęcie decyzji.

Biorąc pod uwagę osobiste sytuacje życiowe osoby składającej wniosek urząd – czyli urząd miasta lub powiatowy – może przedłużyć okres realizacji zobowiązań wynikających z Umowy o integracji. Pod pojęciem „osobiste sytuacje życiowe” rozumie się np.:

 • problemy związane z ciążą
 • ciężką chorobę (psychiczną lub fizyczną) lub
 • braki w ofercie kursów.

Okres ten może zostać przedłużony o najwyżej jeden rok. Automatycznie przedłużana jest również ważność kuponu (patrz poniżej).

Posiadacz niebieskiego kuponu: Refundacja kosztów jest możliwa, jeśli w ciągu maks. 18 miesięcy od otrzymania lub przedłużenia pozwolenia na pobyt ukończyłeś kurs na poziomie A2, otrzymując pozytywną ocenę z egzaminu ÖIF (test ÖIF 2011, DTÖ)

ważny niebieski kupon: O ile kupon zachowuje ważność, za integracyjny kurs języka niemieckiego na poziomie A2 możesz otrzymać 50% ceny kursu, maks. 750 EUR i maks. stawkę za godzinę w wysokości 2,5 EUR.

 

Jeśli w ciągu 18 miesięcy od wystawienia kuponu uzyskasz pozytywną ocenę z egzaminu ÖIF kończącego kurs na poziomie A2, otrzymasz dofinansowanie o wartości maks. 300 jednostek lekcyjnych lub 50% ceny kursu, maks. 750 EUR.

 

Migranci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci ważnego w całym kraju niebieskiego kuponu ÖIF, który pozwala na udział w kurscie integracyjnym (moduł 1) w certyfikowanym instytucie prowadzącym kursy. Organy lokalne – czyli urzędy miasta lub powiatowe – wystawiają w określonych okolicznościach kupon dla tzw. członków rodziny. Członkowie rodziny to małżonkowie lub nieletnie dzieci stanu wolnego Austriaków, Szwajcarów, obywateli EOG i obywateli krajów trzecich posiadający długoterminowe prawo pobytu (np. „prawo stałego pobytu UE”, „nieograniczone pozwolenie na pobyt”, „prawo do otrzymania azylu”).

 • Osoby nieletnie: Zwolnienie dotyczy dzieci i młodzieży, którzy po udzieleniu prawa pobytu jeszcze przez 2 lata pozostaną nieletni, czyli tych, którzy nie ukończyli jeszcze 14. roku życia.

 • Zły stan zdrowia: w celu jego poświadczenia należy złożyć opłacone we własnym zakresie zaświadczenie lekarskie.

 

Dla Modułu 1 (niezbędnego do uzyskania prawa pobytu na czas określony) jest konieczna znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Migrantom, których znajomość języka nie jest wystarczająca, oferujemy specjalne dofinansowane kursy językowe. Te kursy nie są obowiązkowe.


Dla Modułu 2 (niezbędnego do uzyskania bezterminowego prawa pobytu i/lub obywatelstwa austriackiego) jest konieczna znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

 

 

Obywatele krajów trzecich, czyli nie należących do UE, którzy przybyli do Austrii po 1 lipca 2011 i chcą zostać tu na stałe. Podpisując Umowę o integracji migranci są zobowiązani do nauczenia się w ciągu dwóch lat języka niemieckiego na wystarczającym poziomie.

Europejska Rama Kwalifikacji w nauczaniu jȩzyków obcych

 Wspólne, europejskie ramy referencyjne: nauczać, uczyć się, oceniać obejmują ocenę postępów nauczania w języku obcym. Określa się, czego należy się uczyć, aby móc się skutecznie porozumiewać w danym języku. 

Istnieją 3 poziomy kompetencji, które dzielą się na 6 różnych poziomów.

· A: Elementarne użytkowanie języka

o A1: Początkujący

o A2: Podstawowa wiedza

· B: Samodzielne stosowanie języka

o B1: Zaawansowane wykorzystanie języka

o B2: Samodzielne stosowanie języka

· C: Kompetentne wykorzystanie języka

o C1: Specjalistyczna wiedza językowa

o C2: Wiedza niemal na poziomie umiejętności rodowitego mieszkańca danego kraju

GER to niemiecki skrót oznaczający Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen -wspólne, europejskie ramy referencyjne.
Niemieckie tłumaczenie "Wspólne europejskie ramy referencyjne, nauczać, uczyć, oceniać" angielskiej, oryginalnej wersji „Common European framework of reference for languages: learning, teaching and assessment[1]“ zostało sporządzone w roku 2001 na zlecenie Rady Europejskiej. 
Instytut Goethego InterNationes, austriackie Ministerstwo Federalne Edukacji, Nauki i Kultury, Stała konferencja ministrów kultury krajów związkowych w Republice Federalnej Niemiec oraz Szwajcarska Konferencja Kuratoriów w Kantonach zaliczają się do wydawców.
Wspólne europejskie ramy referencyjne zwiększają transparentność kursów, planów nauczania, wytycznych oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację, przyczyniając się przy tym do międzynarodowej współpracy na obszarze języków współczesnych. 
Wspólne, europejskie ramy refrencyjne muszą być: wyczerpujące, transparentne i koherentne, aby spełniać te wszystkie zadania.
Wspólne, europejskie ramy referencyjne zostały utworzone jako instrument, aby umożliwić porównywanie między sobą różnych, europejskich certyfikatów językowych. Stanowi jednocześnie skalę oceny nabycia umiejętności językowych. 
Wspólne, europejskie ramy referencyjne stanowią z tego względu także podstawę opracowywania językowych planów nauczania, egzaminów, podręczników i wytycznych w całej Europie/ 
Na poziomie A1 uczący się są w stanie rozumieć i stosować, znane sobie codzienne wyrażenia i bardzo proste zdania . Są Państwo w stanie przedstawiać siebie i innych oraz stawiać innym proste pytania dotyczące Państwa osoby oraz udzielać odpowiedzi na pytania. 
Na poziomie A2 uczący się są w stanie rozumieć często używane wyrażenia, które są im znane i są powiązane z bezpośrednim otoczeniem. Oznacza to, że uczący się są w stanie porozumiewać się na znane tematy (rodzina, zakupy, praca) w prostych, codziennych sytuacjach i opisywać swoją osobę i bezpośrednie otoczenie z użyciem podstawowych środków.
Na poziomie B1 uczący się są w stanie zrozumieć główne kwestie ze znanych obszarów życia (np.: szkoła, sprawy zawodowe, rodzina, czas wolny etc.) Uczący są w stanie poradzić sobie na tym poziomie językowym z codziennymi sytuacjami związanymi z podróżowaniem. Są Państwo w stanie w sposób logiczny mówić o znanych i osobistych obszarach zainteresowania, opisywać je, uzasadniać krótko zdanie i podawać wyjaśnienia.
Na poziomie B2 uczący się są w stanie zrozumieć główne treści bardziej skomplikowanych tekstów dotyczących abstrakcyjnych tematów. Także na obszarze własnej specjalizacji osoby uczące potrafią się odnaleźć, ponadto są w stanie wyjaśnić swoje stanowisko i określić wady i zalety różnych możliwości. Są państwo w stanie porozumiewać się spontanicznie i płynnie, co funkcjonuje także bez problemów podczas rozmów z rodowitymi obywatelami.